Phil's Shelf by Mike Baur

Phil's Shelf

Mike Baur

Aquifer No. 6 by Mike Baur

Aquifer No. 6

Mike Baur

Copper Mast by Mike Baur

Copper Mast

Mike Baur

2005

Turtle and Dragon by Mike Baur

Turtle and Dragon

Mike Baur